Rubriky
. ZŠ - 1 stupeň (ročník: 1-5) Český jazyk a literatura Jazyk a jazyková komunikace

Číslovky

Žák vyhledává v textu slova označující čísla, počet či pořadí. Ústně odpovídá na otázky či přiřazuje číslovky k jednotlivým otázkám (může odpovídat i písemně). Ve větách vyhledává skryté číslovky.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Číslovky.doc

MORAVOVÁ, Vladimíra. Číslovky. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 04. 04. 2011, [cit. 2013-01-29]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/cislovky-2.html>. ISSN 1802-4785.

Leave a Reply Cancel reply

Exit mobile version