Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Jazyk a jazyková komunikace Němčina

Wir testen Präteritum ‒ regelmäßige Verben

V pracovním listě si žáci procvičí tvoření préterita pravidelných sloves. Nejdříve si doplní do křížovky slovesa v infinitivu a vyřeší tajenku. V dalším cvičení doplňuje slovesa v préteritu do vět podle smyslu. Učitel může použít pracovní list k procvičení minulého času nebo jako test.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Němčina

Präteritum – regelmäßige Verben

V pracovním listu si žáci procvičí pravidelná slovesa a tvoření minulého času. V první části doplní do křížovky slovesa v infinitivu. V druhé části utvoří minulý čas, který doplní do vět.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Němčina

Wir erzählen ein Märchen – regelmäßige Verben im Präteritum

Žáci si v pracovním listu procvičí doplňování pravidelných sloves v préteritu do souvislého textu (dle úrovně žáků je možné pracovat se slovníkem). Jedná se o pohádku Šípková Růženka podle bratří Grimmů. V druhé části se pokusí sestavit pokračování pohádky, objevují se zde také nepravidelná slovesa, jejichž význam mohou žáci zatím odhadnout.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty

Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Cizí jazyk Jazyk a jazyková komunikace Němčina

Test: Präteritum – regelmäßige Verben

Žáci si otestují znalosti préterita pravidelných sloves. V prvním cvičení časují slovesa, v druhém doplňují do vět uvedená slovesa a ve třetím doplňují do vět slovesa z nabídky v minulém čase.

Očekávaný výstup: rozumí obsahu jednoduchých textů v učebnicích a obsahu autentických materiálů s využitím vizuální opory, v textech vyhledá známé výrazy, fráze a odpovědi na otázky

Rubriky
. ZŠ - 2 stupeň (ročník: 6-8) Cizí jazyk Doplňující vzdělávací obory Němčina

Verben sein und haben in Präsens und Präteritum

Žáci doplňují v první části slovesa být a mít v přítomném čase a v druhé části v minulém čase. Pro porozumění obsahu vět mohou pracovat se slovníkem. Ve třetí části si vyluští křížovku, s jejíž tajenkou může učitel dále pracovat (žáci např. popíší třídu).

Očekávaný výstup: napíše jednoduchá sdělení a odpověď na sdělení za správného použití základních gramatických struktur a vět

Exit mobile version