Portál pro rodiče a pedagogy-učitele.
Informace, náměty, zkušenosti.
Učební materiály, vzdělávací program.

podstatné jméno Archives - Strana 3 z 5 - Školáci.com - pro rodiče a učitele

Kvarteto – vzory podstatných jmen

22.01.2013 Publikoval(a):

Kvarteto pomáhá hravou formou utvrzovat znalosti rodů a vzorů podstatných jmen.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Podstatná a přídavná jména

22.01.2013 Publikoval(a):

Materiál slouží k procvičování nebo opakování učiva o podstatných a přídavných jménech. Je vyhotoven ve 3 variantách, proto je možno ho použít také jako test.

Očekávaný výstup: správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
Celý článek »


Podstatná jména pomnožná, hromadná a látková

21.01.2013 Publikoval(a):

Materiál obsahuje úkol k procvičení dané látky, žáci rozdělují podstatná jména do čtyř oddělení (pomnožná, hromadná, látková a podstatná jména, která mají obě čísla).

Očekávaný výstup: správně třídí slovní druhy, tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich používá ve vhodné komunikační situaci
Celý článek »


Reklama

Podstatná jména hravě

15.01.2013 Publikoval(a):

Je zde nabídnuto několik aktivit, které zpestří výuku o podstatných jménech. Žáci si prověřují své znalosti hraním známých společenských her upravených pro potřeby výuky.

Očekávaný výstup: v písemném projevu zvládá pravopis lexikální, slovotvorný, morfologický i syntaktický ve větě jednoduché i souvětí
Celý článek »


Words hidden in pictures

05.12.2012 Publikoval(a):

Soubor obsahuje dvacet karet s obrázky k vystřižení. Je určen pro skupinovou práci, žáci správným pojmenováním obrázků (podstatné jméno, sloveso) získají počáteční písmeno, ze kterého poté složí známé přísloví. Nastříhání obrázků jim umožní pohodlnou manipulaci při přemísťování písmen.

Očekávaný výstup: písemně, gramaticky správně tvoří a obměňuje jednoduché věty a krátké texty
Celý článek »Množné číslo německých podstatných jmen

05.12.2012 Publikoval(a):

Materiál slouží k výkladu, procvičování a upevňování tvarů množného čísla podstatných jmen podle učebnice Fraus Deutsch mit Max, díl 1, a je určen pro výuku němčiny jako druhého cizího jazyka na jazykové úrovni A1. Vlastní prezentace je rozdělena do 6 částí, v každé části si žáci osvojí tvary množného čísla deseti podstatných jmen. Slovíčka se dají volit v libovolném pořadí. Tato prezentace může sloužit i k domácí přípravě žáků. Ve škole je ji možné použít při zadávání písemných testů prověřujících znalost tvarů množného čísla podstatných jmen. Nabízí využití při individuální práci se žáky, kteří ke zvládnutí této problematiky potřebují delší čas. Dá se použít i při různých soutěžích. Nedílnou součástí materiálu jsou i dva pracovní listy a další prezentace sloužící k výkladu a k nácviku hledání tvarů množného čísla ve slovníku. Výklad je vzhledem k jazykové úrovni žáků veden v češtině.

Očekávaný výstup: používá dvojjazyčný slovník, vyhledá informaci nebo význam slova ve vhodném výkladovém slovníku
Celý článek »


Šifrovaná tvrzení – koncovky podstatných jmen

26.11.2012 Publikoval(a):

Žáci pomocí správně doplněného i/y v koncovkách podstatných jmen dekódují zašifrované zprávy. Jednotlivé úkoly lze řešit i samostatně nebo pracovní list využít pro skupinovou práci.

Očekávaný výstup: píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách
Celý článek »


Podstatná jména pro 2. třídu

06.11.2012 Publikoval(a):

Materiál obsahuje prezentaci, pracovní list a dvě sady kartiček.

V prezentaci a v pracovním listu se žáci seznámí s podstatnými jmény a vlastními jmény. Naučí se třídit podstatná jména mezi názvy osob, zvířat a věcí, vlastní jména mezi jména osob, zvířat, měst a vesnic.

Dále žáci pracují se sadami kartiček. Kartičky s podstatnými jmény po vystřihnutí třídí mezi názvy osob, zvířat a věcí. Kartičky s vlastními jmény po vystřihnutí třídí mezi jména osob, zvířat, vesnic a měst a ostatní vlastní jména.

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Celý článek »


Hra – vzory podstatných jmen

31.10.2012 Publikoval(a):

Soutěž, při níž žáci zábavnou formou procvičují vzory podstatných jmen.

Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu
Celý článek »


Obrázková povolání

23.10.2012 Publikoval(a):

Žák si formou pracovního listu zábavnou formou procvičí názvy jednotlivých povolání. Bude tvořit jednoduché věty, doplňovat slovesa do neúplných vět, přiřazovat obrázky a pojmenovávat je (podstatná jména).

Očekávaný výstup: rozlišuje slovní druhy v základním tvaru
Celý článek »


Přihlásit se

Rubriky a témata

rozbalit vše | zavřít vše

Doporučujeme

MojeGalanterka

Jdeme do školy

Sponzorované odkazy

Nápady a inspirace pro školáky

Přidejte se do skupiny a neváhejte všichni sdílet své nápady a inspirace.FB stránky

FB skupina

Přidej se